November 25, 2022

sepse vërtetë kisha fil luar të fik soh esha shumë pas tij. Pas darke, kur po më sho qëro nte për në shtëpi, më fu ti në m akinë, më p ut hi… dhe më pas përf und uam duke bërë da shuri në pjesën e pa sme të ma ki nës.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Kam dy vite lidhje jashtëmartesore me një nga ko legët e mi. Ai është i martuar dhe ka 3 fëmijë, ndërsa unë jam e martuar prej 8 vitesh por nuk kam ende fëmijë. Unë jam 27 vjeç ndërsa ai është 49. Që ditën e parë që ai ka ardhur në kompani, e dalluam në sytë tanë që pati një shkë ndijë. Pas disa tak imesh në punë, ai më ftoi një pas di te për një kafe, dhe ki mia jonë ishte e pae vituesh me. Pas kafes, disa ditë më vonë më f toi në një darkë. Gjeta ju stifik im për tim shoq dhe dola,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *