February 6, 2023

Zyrtarët ukrainas janë duke he tuar pretendimet se një djalë 24-vjeçar u martua me kushërirën e tij me aft ësi të kufizuara, e cila është 81-vjeçare për të shpë tuar nga det yrimi për të bërë shërbimin ush tarak.Alexander Kondratyuk, 24 vjeç, pretendoi se kishte lindur një dashuri shumë e fo rtë mes tij dhe kushërirës e cila është 57 vjet më e vjetër dhe mohoi që ai po përp iqej të ikte nga kryerja e dety rimit ushtarak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *