February 6, 2023

Serbia kërkon nga BE ta dë n0,j Viola von Cramon ,‘po bën tifo’ për Kosovën sipas tyre.Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Nikola Selakovic, the se eurod,eputetja gjermane Viola von Cramon Taudbadel du,het dë nuj,ar nga Bashkimi Europian pasi po lob,on hapur për pava,rësinë e Kosovës.“Përsëri po ballaf,aqohemi me një situat,ë ab su,rdi ku një person që kapa,citetin e saj politik po e ndër,ton në faktin se është anët,are e njërit nga instituci,onet e BE’së, e po mi no,n proceset që garan,tues është pikërisht BE” u an kua she,fi i diplomacisë serbe.Sipas kumte,sës së minis

trisë serbe ka vlerësuar se Von Cramon, me kome,ntet e takimit të djeshëm në kuadër të dial,ogut të Brukselit, ka bërë shkel,je serioze diplom,atike dhe politike, duke tent,uar të relativizoj dhe mbr,oj mungesën totale të gatish,mërisë së Kosovës që në mënyrë konstruk,tive të bisedoj për cilën do temë dhe të kryej obl,igimet. Sipas Selakovic me parimin e saj “për asgjë s’jemi pajtuar deri të paj,tim” nuk është asgjë tje,tër përpos përpje,kje për të pri,shur dialogun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *