February 9, 2023

Shefqeti është 15 vjeç, ndërsa vëllai i tij Arjoli 13 vjeç. Të dy këta vëllezër po hu mb in gradualisht shikimin. Prej kohësh tashmë, të dy vëllezërve i është vë sht ir ësuar ndjeshëm jeta, pasi pa dritën e syve kanë nevojë për ndi hmën e nënës apo të familjarëve që të mund të lëvizin. Jeta është bërë shumë e vësh tirë për ta, ndërsa nëna e adoleshentëve tregon se fri ka e saj më e madhe duket sikur është afër. VI DEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *