March 24, 2023

NGA SKËNDER S. KAPITI/I ftoj in telektualët, ga zetarët, mediat, po litikanët,studentët, gjithë pub.likun si dhe Ak ademitë e Shk encave të Shqipërisë e të Kosovës që tashmë ta p ërdorin em ërtesën Dardani për Kosovën ashtu si u kërkon in stitucioneve të Kosovës edhe Ak ademia Shqiptaro-Amerikane e Shken.cave dhe e Arteve eJu ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Nju-Jorkut në Amerikë, që Kosovës t’i hiqet em ërtesa me or i gj i në prej ar dh a ca kë ve sll a vë dhe t’i ri.kthehet emri Dardani.Ky veprim të kryhet institucionalisht, me vendi.mma rr j e pa rlamentare apo me Re ferendum. Duhet që tr o je ve il ir o-dardano-shqiptare t’i kthe.het emri i madh dhe i la v di shë m mi jëravjeçar Dardani.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *