November 28, 2022

“Mosbindja ndaj ur.dhrave” kthehet në vepër “penale”. Ky është një ndryshim i rën.dësishëm që është futur në kontratat e nënshkruara nga ush.tarët rusë të regjistruar në fushatën e re të re.krutimit.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Sipas raportimeve të OJQ-së Crimea.SOS, elementë të përgjegjësisë penale janë shtuar për ata që re.fuzojnë të marrin pjesë në të ashtu.quajturin “operacion special” kundër Ukrainës. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *