A JE NORMAL Edi Rama / Kryeministri i Shqiperise e quan Macronin “rrenc” arsyeja po habit te gjithe

A JE NORMAL Edi Rama / Kryeministri i Shqiperise e quan Macronin “rrenc” arsyeja po habit te gjithe

A JE NORMAL Edi Rama / Kryeministri i Shqiperise e quan Macronin “rrenc” arsyeja po habit te gjithe

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për median e madhe franceze ‘Liberation’, ka zbuluar se një pjesë e af.gan.ëve që fillimisht u ak.omoduan pë.rkohësisht në vendin tonë, do të qëndrojnë përgjithmonë këtu. Gjithashti ai ka për.gë.njes.htruar p.res.identin francez Emanuel Macron.I pyetur nga ko.res.po.ndenti i të përditshmes ‘Liberation’ në Tiranë, Luis Seiller, për deklaratën e Macron se Sh.qipëria do të p.ag.uhet për pranimin e re.fug.ja.tëve af.g.në, Kryeministri Edi Rama është përgjigjur ftohtë: ‘Kjo është e pavërtetë’.

Ai ka shpjeguar, se një pjesë e afganëve që k.anë m.bë.rritur k.anë pu.nuar në vend.in e tyre për org.an.izata jo qev.er.itar.e dhe kom.pani pr.iva.te dhe se janë ato që mbulojnë s.hpe.nz.imet e tyre, por pa i dhënë asnjë cent shtetit shqiptar.

Kryeministri Shqiptar ka pohuar në int.ervi.stë se SHBA-të i kanë pro.pozuar Tir.anës zyrt.are fin.anc.im për n.gri.tj.en e ka.mpe.ve të re.f.gja.tëve, por se kjo gjë nuk është pra.nuar nga qe.v.eria Shqiptare. ‘Sepse kampet janë de.human.iz.uese dhe kr.ij.ojnë pro.bleme me po.pull.sinë’, ka thënë nder tjerash ai.