Ja se cila deklarate e Biden it duhet te merret s eriozisht nga Kosova. Mesazhi i Biden po “d ridh” vendin tone

Ja se cila deklarate e Biden it duhet te merret s eriozisht nga Kosova. Mesazhi i Biden po “d ridh” vendin tone

Ibrahimi: Kosova duhet ta merr serio,zisht mesazhin e Bi den për tërheqjet e trupave amerikan.Analisti Ilir Ibrahimi ka thënë se deklarata e presidentit ame rik,an Jo e Bi den, i cili paralajmëroi për,fundimin e epokës së ope racio,neve ush tar,ake për të ribërë vendet e tjera, përbën fillimin e një dok,trine të re të një pre,sidenti ame rik,an.Ndonëse thotë se rasti i Kosovës nuk është bash i njëjtë me atë të Af gani,stan it, Ibrahimi sugjeron se Kosova duhet ta marrë mesazhin nga kjo deklaratë e Bi den, njofton Klan Kosova.

“Nuk do të ketë angazhime të mëdha ush tar,ake në ndërtimin e shteteve siç ka qenë rasti i Af gani,stan it dhe Ir akut, mirëpo ka pasë rast edhe në Kosovë. Admini strata ame rik,ane bashkë me partnerët e saj, BE-në dhe NA T,O-n, kanë qenë të angazhuar në ndërtimin e shtetit edhe në Kosovë. Pajtohem që s’duhet bërë krahasimi kaq i drejt,përdrejtë më Af gani,sta nin, por një mesazh duhet ta marrim edhe ne. Nëse thuhet se nuk do të ketë anga zhime ush tar,ake për shtetndërtim atëherë këtë mesazh ne duhet ta marrim shumë seriozisht, jo që të frikë,sohemi se nesër do të tërhiqen trupat nga Kosova, por duhet të sigurohemi që partneritetin me SH B,A-në, për të cilin s’kam dyshim që është ce nuar sidomos në pesë vjetët e fundit nga politika kosovare, duhet gjetur mënyrën që ta ndër,tojmë”.“Pala amerikane e kërkon një partneritet te pala kosovare dhe nëse ne nuk arrij,më të krijojmë atë, atëherë pse duhet të presim nga SH B,A që me zor ta bëjë Kosovën? Ku është interesi i tyre për ta bërë një shtet që nuk dëshiron që të bëhet vetë?”.Ibrahimi në Info Magazine tha se Kosova që nga demar,kacioni me Malin e Zi e këndej u tregua si një plan,prishëse dhe jo një pa rtnere serioze.Ai gjithashtu tha se edhe aktual,isht Kosova s’ka ndonjë angazhim serioz në dialog ose në ato që i quan prio,ritete administrata ame rik,ane.