LAJM I DHIMBSHEM/ Specialja vjen me nje deklarate te re qe po ‘trondit’ gjithe Kosoven – Ndahet lajm i hidhur per Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin

LAJM I DHIMBSHEM/ Specialja vjen me nje deklarate te re qe po ‘trondit’ gjithe Kosoven – Ndahet lajm i hidhur per Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin

LAJM I DHIMBSHEM/ Specialja vjen me nje deklarate te re qe po ‘trondit’ gjithe Kosoven – Ndahet lajm i hidhur per Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin

LAJM I DHIMBSHEM/ Specialja vjen me nje deklarate te re qe po ‘trondit’ gjithe Kosoven – Ndahet lajm i hidhur per Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin

Specialja e konsideron të domosd,oshëm vazhdi,min e pa rabj urgh,imit ndaj Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit.ZPS po kon,sideron se vazhdimi i masës së pa rabj urghh,imit ndaj Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit është i domosdo,shëm.Përmes përgjigjeve lidhur me parasht,rimet e mbrojtjes së Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit, për rish,ikimin e vendimit të gjh,yqtar it paraprak lidhur me masën e pa rabj urghh,imit, ZPS ka thënë se vazhdimi i pa rabj urghh,imit ndaj Krasniqit e Selimit vazhdon të mbetet i domosd,oshëm.Sipas ZPS-së, gjh,yqt ari i procedurës para,prake më parë ka gjetur dy shimin e bazuar se të a kj uzuarh,it kanë kryer ve pra pe naIe kundër administ,rimit të drejt,ësisë brenda juri diksi,onit të Dhoma,ve të Speci alizuara, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Tutje, thuhet se gjh,yqt ari kishte gjetur bazë për të bes,uar se për bëjnë r ezs,ik të ar atij,sjes, bazë se do të pe,ngojnë mbarëvajtjen e proc,edurave pe naIe dhe se do të përsë,risin ose do të përpiqen të përsërisin veprat pe naIe.Sipas ZPS-së, të gjitha këto gjetje të gjh,yqta rit paraprak vazhdojnë të qëndroj,në, andaj pa rabju rghh,imi ndaj të njëjtëve duhet të vazhdohet.