LAJMI FUNDIT/ Albin Kurtit iu dorezua “Raporti per Ujmanin” nga Amerikanet. Ajo qe u vendos per Ujmanin po “dridh” Kosoven – Ja si do te veproje Albin Kurti

LAJME

LAJMI FUNDIT/ Albin Kurtit iu dorezua “Raporti per Ujmanin” nga Amerikanet. Ajo qe u vendos per Ujmanin po “dridh” Kosoven – Ja si do te veproje Albin Kurti

Marrëveshja e Ua shin,gto nit: Ame rikan,ët ia dorëzojnë Kurtit “Raportin për Ujmanin”.Amba,sada e Shte teve të Bash kuara të Ame rik,ës kanë njoftuar sot se ia kanë dorë,zuar Qeverisë së Kosovës të drejtuar nga Albin Kurti, raportin e Depa,rtamentit Ame rik,an për Energji rre,th mena,xhimit të Liqenit të Ujmanit. I njëjti rap,ort i është dërguar edhe Qeverisë së Serbisë, shkr,uan Gazeta Express.“Sot Amba sada e Shte teve të Bash kua,ra të Ame rik,ës në Prishtinë dhe ajo në Beo grad ua kanë dorëzuar Qeverive respektive pla,nin e Depart,amentit Ame ri,kan për Energji dhe Paci,fic Northwest National Labor,atory për menaxh,imin e ujit në Liqe,nin e Ujmanit/Gazivodës, duke përmb,ushur një nga zotimet e Marrëv,eshjes së Ua shing,tonin e nën,shkruar më 4 shtator”, thuhet në njof,timin e Ambasadës.Lexo Edhe:

ATK-ja me njof,tim të rëndë,sishëm për bizn,eset rreth shlyerjes së ndëshk,imeve – SHBA-ja tashmë që drej,tohet nga presi,denti Jo e Bi den ka kër,kuar që zoti,met e bëra në Ua shi,ngton nga Kosova dhe Serbia të përmb,ushen.Albin Kurti më herët ki,shte deklaruar se Marrëveshja e Ua shingt,onit nuk do të dërg,ohet fare në Kuvend kur Vetëv,endosje të rikthe,het në pushtet. Derisa para pak ditësh, zëdhë,nësi Perparim Kryeziu ka deklaruar se kjo marrë,veshje s’ka vlerë jur,idike.